Ngày 10/2/2020, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư Trường Đại học Vinh đã họp xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS cho các nhà giáo của Trường Đại học Vinh được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019.

(Chi tiết thông báo xem tại file gửi kèm)

12022020scan001.pdf