Thực hiện Quy định tại Khoản 2, Điều 12, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 95/HĐGSNN ngày 04/11/2021 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với các ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021, Trường Đại học Vinh thông báo đến các ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Vinh năm 2021 tiêu chí đánh giá năng lực tiếng Anh.

(Chi tiết xem tại file đính kèm)

thong_bao_danh_gia_nang_luc_tieng_anh.pdf