Ngày 18/5/2022, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã ban hành Quyết định số 1102/QĐ-ĐHV thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Vinh năm 2022. Hội đồng gồm có 11 thành viên:

           1. GS.TS. Nguyễn Huy Bằng        -     Trường Đại học Vinh

           2. GS.TS. Đinh Xuân Khoa           -     Trường Đại học Vinh

           3. GS.TS. Nguyễn Văn Quảng      -     Trường Đại học Vinh

           4. PGS.TS. Mai Văn Chung          -     Trường Đại học Vinh

           5. PGS.TS. Trần Thị Ngọc Yến     -     Trường Đại học Vinh

           6. PGS.TS. Đỗ Thị Phi Hoài          -     Trường Đại học Vinh

           7. PGS.TS. Lê Văn Thành             -     Trường Đại học Vinh

           8. PGS.TS. Hoàng Hữu Việt          -     Trường Đại học Vinh

           9. PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng  -     Trường Đại học Vinh

           10. GS.TS. Lê Quốc Hội                -     Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

           11. PGS.TS. Lâm Quang Đông      -     Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

    Tại phiên họp thứ nhất, ngày 19/5/2022, Hội đồng đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng, kết quả như sau:

             1. Chủ tịch Hội đồng: GS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh

             2. Phó Chủ tịch Hội đồng: GS.TS. Nguyễn Văn Quảng, Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Vinh

             3. Thư ký Hội đồng: PGS.TS. Mai Văn Chung, Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Vinh

    Hội đồng có nhiệm kỳ 01 năm và có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc làm việc theo đúng các quy định hiện hành.