Thực hiện Công văn số 91/HĐGSNN, ngày 02/11/2021 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc điều chỉnh Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021, Trường Đại học Vinh thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở như sau:

(Chi tiết xem tại file đính kèm)

1247_cv_dieu_chinh_lich_xet_cong_nhan_dat_tieu_chuan_cd_gs_pgs_2021.pdf