Ngày 18 tháng 7 năm 2016, tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Việt Hà, sinh năm 1982, Giảng viên Khoa Địa lí - Quản lí tài nguyên, Trường Đại học Vinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Địa lí 

    Tên đề tài: 

Sử dụng phương pháp dự án nhằm nâng cao năng lực dạy học tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu cho sinh viên sư phạm Địa lí

Hướng dẫn khoa học:     PGS.TS Đặng Văn Đức (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội)

                                        PGS.TS Đào Khang (Trường Đại học Vinh)

Hội đồng chấm luận án tiến sĩ gồm 7 thành viên:

1. GS.TS. Nguyễn Viết Thịnh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (Chủ tịch)

2. PGS.TS. Nguyễn Trần Cầu, Viện Địa lí (Phản biện 1)

3. GS.TS. Đỗ Hương Trà, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (Phản biện 2)

4. PGS.TS. Dương Quỳnh Phương, Trường ĐHSP – Đại học Thái Nguyên (Phản biện 3)

5. TS. Ngô Thị Hải Yến, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (Thư ký)

6. TS. Nguyễn Phương Liên, Trường ĐHSP – Đại học Thái Nguyên (Ủy viên)

7. TS. Vũ Hữu Trường,Viện khoa học giáo dục Việt Nam (Ủy viên)

Luận án đã được 7/7 thành viên hội đồng tán thành thông qua

Những đóng góp của luận án

    (1) Đã đóng góp một số vấn đề về cơ sở lí luận của phương pháp dự án trong đào tạo giáo viên hướng đến phát triển năng lực người học.

    (2) Xác định được mục tiêu, nội dung và nguyên tắc của giáo dục biến đổi khí hậu trong đào tạo giáo viên Địa lí.

    (3) Đề xuất các tiêu chí đánh giá năng lực dạy học tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu cho sinh viên.

    (4) Đề xuất quy trình thực hiện phương pháp dự án trong dạy học tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu trong đào tạo giáo viên Địa lí.

    (5) Đánh giá được thực trạng giáo dục biến đổi khí hậu và thực trạng sử dụng phương pháp dự án trong dạy tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu ở chương trình đào tạo cử nhân sư phạm ở trường Đại học Vinh.

    (6) Thiết kế và tổ chức thực hiện 02 dự án về chủ đề dạy học tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu cho sinh viên sư phạm Địa lí ở trường Đại học Vinh.

    (7) Đã thực nghiệm để kiểm chứng tính hiệu quả, khả thi của quy trình dạy học đã thiết kế.

Các công trình nghiên cứu của Nghiên cứu sinh đã công bố liên quan đến đề tài của Luận án:

    1. Nguyen Thi Viet Ha, Climate change education to ethnic minority students through the subject "environmental and human" at Vinh university in Viet Nam - A case study. Tuyển tập báo cáo khoa học Hội thảo khoa học quốc tế Địa lý Đông Nam Á lần thứ X, NXB Đại học sư phạm, 2010, tr 409 - 413.

    2. Nguyễn Thị Việt Hà, Tổ chức dạy học dự án nhằm giáo dục biến đổi khí hậu cho đối tượng SV dân tộc thiểu số qua môn học Môi trường và con người ở trường Đại học Vinh. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về Tăng cường giáo dục biến đổi khí hậu vì sự phát triển bền vững trong giáo dục chính quy và phi chính quy, Hà Nội, 2010, tr 169-175.

    3. Nguyễn Thị Việt Hà, Dạy học theo dự án - phương pháp dạy học hiệu quả trong đào tạo theo tín chỉ ở bậc đại học. Tạp chí Giáo dục, số 254 kì 2(1/2011), tr 14-15.

    4. Nguyễn Thị Việt Hà, Vai trò của môn Địa lý trong trường phổ thông đối với giáo dục vì sự phát triển bền vững. Tạp chí Dạy và học ngày nay, số 1/2011, tr50-53.

    5. Nguyễn Thị Việt Hà, Đề xuất một số dự án để vận dụng phương pháp “dạy học theo dự án” môn học “Môi trường và con người” ở trường Đại học Vinh, Tạp chí khoa học Trường Đại học Vinh, tập 40, số 2B, 2011, tr 15-25.

    6. Nguyễn Thị Việt Hà, Xây dựng bộ công cụ đánh giá kết quả học tập trong quá trình áp dụng phương pháp dạy học theo dự án, Tạp chí Giáo dục, số 302, kỳ 2 (1/2013), p 32-34.

    7. Nguyễn Thị Việt Hà, Sử dụng tri thức bản địa để giáo dục biến đổi khí hậu cho sinh viên dân tộc ít người ở trường Đại học Vinh, Tạp chí Giáo dục và xã hội, số 29(90) – T8/2013, p 38 – 40.

    8. Nguyễn Thị Việt Hà, Giáo dục biến đổi khí hậu cho sinh viên bằng hình thức tổ chức dạy học theo dự án qua môn “Địa phương học” ở trường Đại học Vinh, 1Tạp chí Giáo dục, số 319, kỳ 1 (10/2013), p 27- 29.

    9. Nguyễn Thị Việt Hà, Khả năng và triển vọng áp dụng phương pháp Webquest, Blended Learning trong dạy học theo quan điểm Công nghệ dạy học, Tạp chí khoa học trường Đại học Vinh, tập 42, số 3B, 2013, p16-23.

    10. Nguyễn Thị Việt Hà, Climate change education for Geography students at Vinh university, Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị Địa lí toàn quốc lần thứ VIII, NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2014, p342-348.

    11. Nguyễn Thị Việt Hà, “Tổ chức mô hình học tập” trong các giờ tập giảng theo hướng tiếp cận năng lực nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm trong các trường đại học, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, 11/2014), p 131- 134.

    12. Nguyễn Thị Việt Hà, Phát triển năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên sư phạm Địa lý bằng phương pháp dạy học dự án, Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc “Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm”, NXB Thông tin và truyền thông, 2015, tr533-540.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:


Toàn cảnh buổi bảo vệ


NCS chụp ảnh cùng Hội đồng chấm luận ánĐồng nghiệp và gia đình chúc mừng NCS