Ngày 06 tháng 10 năm 2015 vừa qua, tại Học viện Tài chính đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Phạm Thị Thúy Hằng, sinh năm 1983, Giảng viên Bộ môn: Kế toán, Khoa Kinh tế.

        Luận án với đề tài: 

        “Hoàn thiện tổ chức hệ thống Báo cáo tài chính hợp nhất trong các Tổng công ty Nhà nước ngành xây dựng công trình giao thông của Việt Nam” 

        Thuộc chuyên ngành: Kế toán - Mã số: 62.34.03.01.

        Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đặng Văn Thanh (Chủ tịch Hiệp hội kế toán kiểm toán) và TS Đào Thị Minh Thanh (Học viện Tài chính).

        Hội đồng chấm luận án gồm 7 thành viên:
        - PGS. TS Trương Thị Thủy, Chủ tịch Hội đồng. 
        - PGS.TS Nguyễn Thị Đông, Phản biện 1.
        - PGS. TS. Phạm Văn Đăng, Phản biện 2.
        - PGS. TS Ngô Trí Tuệ, Phản biện 3.
        - PGS. TS Mai Ngọc Anh, Thư ký.
        - TS Nguyễn Viết Lợi, Ủy viên.
        - PGS. TS. Đoàn Vân Anh, Ủy viên. 

        Sau khi bảo vệ NCS đã trình bày tóm tắt luận án, các thành viên phản biện đánh giá luận án và NCS trả lời các câu hỏi, vấn đề có liên quan đến luận án. Hội đồng chấm luận án đã họp và bỏ phiếu với 7/7 thành viên nhất trí công nhận Luận án của NCS Phạm Thị Thúy Hằng đạt yêu cầu và đề nghị Hiệu trưởng Trường Học viện tài chính công nhận trình độ và cấp bằng tiến sĩ cho NCS Phạm Thị Thúy Hằng.

        * Những đóng góp mới của luận án:
    - Luận án đã trình bày tổng quan các vấn đề liên quan đến đề tài đã được công bố bởi các công trình nghiên cứu khoa học trong nước và ngoài nước. 
    - Luận án nghiên cứu, hệ thống hóa lý luận về Báo cáo tài chính hợp nhất và tổ chức hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất: nghiên cứu các quan điểm lý thuyết khác nhau về báo cáo tài chính hợp nhất, qua đó xác định lựa chọn lý thuyết thực thể là nền tảng lý luận cho luận án.
    - Luận án nghiên cứu kinh nghiệm lập hệ thống Báo cáo tài chính hợp nhất ở một số quốc gia trên thế giới như Mỹ, Anh, Úc, Nhật Bản,.. từ đó rút ra bài học đối với Việt Nam.
    - Luận án đã nghiên cứu thực trạng tổ chức hệ thống Báo cáo tài chính hợp nhất trong các Tổng công ty Nhà nước ngành xây dựng công trình giao thông của Việt Nam; phân tích, đánh giá và tổng kết được những ưu điểm và những bất cập trong tổ chức lập và trình bày hệ thống Báo cáo tài chính hợp nhất của các đơn vị này. Những kết luận nghiên cứu dựa trên hệ thống tài liệu minh chứng phù hợp và đáng tin cậy.
    - Từ những căn cứ khoa học và thực tiễn vấn đề nghiên cứu, luận án đề xuất các nội dung hoàn thiện tổ chức hệ thống Báo cáo tài chính hợp nhất của các Tổng công ty nhà nước ngành xây dựng công trình giao thông với các nhóm giải pháp lớn xuất trên cơ sở những bất cập đã được phân tích. Trong từng nhóm giải pháp, tác giả có nhiều đề xuất khoa học có giá trị. Các đề xuất hoàn thiện của tác giả được lập luận khá chặt chẽ, toàn diện, có cơ sở khoa học và có tính khả thi.
         + Thống nhất nhận thức và có nhận thức đúng về tầm quan trọng của Báo cáo tài chính hợp nhất.
         + Hoàn thiện tổ chức thu nhận và kiểm tra thông tin phục vụ lập Báo cáo tài chính hợp nhất.
         + Hoàn thiện tổ chức hệ thống hóa và xử lý thông tin phục vụ lập Báo cáo tài chính hợp nhất.
         + Hoàn thiện về tổ chức lập, cung cấp và phân tích thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất.
         + Hoàn thiện về tổ chức bộ máy kế toán phục vụ lập Báo cáo tài chính hợp nhất.

* Các kết quả chính của luận án đã được báo cáo trong các hội nghị hội thảo và đăng tải trên tác tạp chí khoa học chuyên ngành, gồm:
    1. Phạm Thị Thúy Hằng (2013), “Nghị định 10/2013/NĐ-CP: Phát huy nguồn lực tài chính hạ tầng giao thông đường bộ”, Tạp chí Tài chính, (4), tr.35-37.
    2. Phạm Thị Thúy Hằng (2014), “Báo cáo tài chính hợp nhất - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam”, Tạp chí Kế toán & Kiểm toán, (5), tr.33-34.
    3. Phạm Thị Thúy Hằng (2014), “Chuẩn mực kế toán Việt Nam - thuận lợi và khó khăn trong công tác lập Báo cáo tài chính hợp nhất”, Tạp chí Kế toán & Kiểm toán, (6), tr.30-33.
    4. Phạm Thị Thúy Hằng (2014), “Nguyên tắc hoàn thiện tổ chức hệ thống Báo cáo tài chính hợp nhất tại các Tổng công ty Nhà nước ngành xây dựng công trình giao thông của Việt Nam”, Tạp chí Kế toán & Kiểm toán, (10), tr.37-38.
    5. Phạm Thị Thúy Hằng (2014), “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Nhìn từ thành công của Bộ Giao thông vận tải”, Tạp chí Tài chính, (12), tr.12-14.
    6. Phạm Thị Thúy Hằng (2015), “Thuận lợi, khó khăn trong công tác lập  Báo cáo tài chính hợp nhất tại các Tổng công ty Nhà nước ngành xây dựng công trình giao thông của Việt Nam”, Tạp chí Kế toán & Kiểm toán, (6), tr.24-25.

Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo tại website:

http://www.hvtc.edu.vn/tabid/610/Default.aspx

Một số hình ảnh trong buổi lễ:

NCS chụp ảnh cùng Hội đồng bảo vệ luận án và Người hướng dẫn

Đại diện BCN Khoa và đồng nghiệp chúc mừng NCS

Gia đình và bạn bè chức mừng tân Tiến sĩ