Trường Đại học Vinh công bố danh sách và bản đăng ký của các ứng viên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 tại Hội đồng cơ sở Trường Đại học Vinh để bạn đọc và những người quan tâm nghiên cứu, tham khảo.

1. Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS của ứng viên Lê Thị Hương

le_thi_huong.pdf

2. Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS của ứng viên Nguyễn Thị Minh Phượng

nguyen_thi_minh_phuong.pdf

3. Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS của ứng viên Trần Thị Tuyến

 tran_thi_tuyen.pdf

4. Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS của ứng viên Hoàng Phan Hải Yến

hoang_phan_hai_yen.pdf