Thực hiện Công văn số 91/HĐGSNN, ngày 02/11/2021 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc điều chỉnh Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021, Trường Đại học Vinh thông báo điều chỉnh lịch làm việc của Hội đồng Giáo sư cơ sở (Chi tiết xem tại file đính kèm).

cv_dieu_chinh_lich_xet_cong_nhan_dat_tieu_chuan_chuc_danh_gspgs_2021.pdf