Ngày 15/5/2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã ban hành Quyết định sô 933/QĐ-ĐHV về việc thành lập Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Trường Đại học Vinh năm 2020.

(Chi tiết xem tại file đính kèm)

qdthanhlaphdgscstruongdhvinh_2020.pdf