Quyết định chi tiết xem tại file đính kèm./.

qdtothamdinhngoaingu2020.pdf