Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Vinh thông báo đến các thành viên Hội đồng và các ứng viên nội dung Công văn số 85/HĐGSNN-VP, ngày 02/6/2020 và Công văn số 78/HĐGSNN ngày 29/5/2020 của Hội đồng Giáo sư nhà nước.

(Chi tiết xem tại file đính kèm)

20200611_ke_khai_ho_so.pdf