Thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” và Công văn số 3332/BGDĐT-TĐKT, ngày 07/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 14, năm 2017, Trường Đại học Vinh thông báo đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú". (Chi tiết xem tại file đính kèm)

cvtrienkhaixetngndngut.pdf