Ngày 26 tháng 01 năm 2016, Hiệu trưởng trường Đại học Vinh đã ký quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng lương Trường Đại học Vinh. Quy chế này quy định cách thức, lề lối làm việc của Hội đồng lương Trường Đại học Vinh, chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng lương và các thành viên của Hội đồng. (Chi tiết xem tại file đính kèm)

quychehoatdonghdluong.pdf