Ngày 23 tháng 01 năm 2017, Hiều trưởng Trường Đại học Vinh đã ban hành Quyết định số 63/QĐ-ĐHV, về việc ban hành Quy chế quy định tạm thời đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức và người lao động của Trường Đại học Vinh. (Chi tiết xem tại file đính kèm)

quydinhdanhgiaxeploaicb.pdf